کوپیمایی ابشار شکرآب

صفحه 1 از 11
چالوس لطیف
٢٠(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢٩.٩٣(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢٩.٩٣(in)